De stichting

Algemene doelstelling

bloemen De stichting is geïnspireerd door de principes van de sociale driegeleding, zoals door Rudolf Steiner beschreven in zijn boek ‘De Kernpunten van het sociale vraagstuk’ (1919). De stichting wil daaraan bijdragen, door initiatieven te ontplooien en te ondersteunen waarbij deze principes nu al zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. De bedoeling daarbij is dat deze initiatieven zich zullen uitbreiden, en anderen inspireren om ze na te volgen. Tegelijkertijd vormen deze initiatieven ook een mogelijkheid om te onderzoeken op welke wijze de sociale driegeleding in de praktijk kan functioneren.

In de sociale driegeleding worden drie maatschappelijke gebieden onderscheiden, die elk een zelfstandig bestuur krijgen.
Allereerst is er het economisch leven, waarin de mensheid op broederlijke wijze de goederen produceert en verdeelt die zij nodig heeft om te bestaan.
Vervolgens is er het rechtsleven, waarin de onderlinge relaties tussen de mensen op basis van gelijkheid worden geregeld.
En tenslotte het culturele of geestesleven, waarin ieder mens geheel vrij tot ontplooiing kan komen. Tot het geestesleven behoren o.a. het onderwijs, de geneeskunde, de wetenschap, de kunst en de religie.
De Stichting is ervan overtuigd, dat in een werkelijk vrij geestesleven de mens over tot nu toe onvermoede vermogens zal blijken te beschikken, en dat dit zal leiden tot een enorme vooruitgang voor de hele mensheid.

De rol van de Stichting

egel Omdat de mens in vrijheid het beste functioneert is vrij ondernemerschap in het economisch leven van de sociale driegeleding uitdrukkelijk de bedoeling. Maar productiemiddelen kunnen nooit privé-eigendom zijn: het is de gemeenschap die, door koop van de producten, deze productiemiddelen financiert. Deze situatie wil de Stichting in de praktijk proberen te brengen voor agrarische bedrijven. Zij verwerft het bezit van landbouwgrond en boerenerven, om deze ter beschikking te stellen aan capabele boeren. Van de boeren wordt verwacht dat zij streven naar een grondgebonden en zoveel mogelijk gemengde landbouw, de kwaliteit van de aarde bewaren en verbeteren, de planten en dieren elk verzorgen naar hun eigen aard, de biodiversiteit behouden en verbeteren.

De oude natuurvolken, zoals de indianen en de hunebedbouwers, wisten al lang dat de aarde niet te koop is; de sociale driegeleding geeft dit op een hedendaagse manier gestalte. De Stichting vormt met deze boeren commanditaire vennootschappen, waarbij de Stichting als stille vennoot de onroerende zaken inbrengt, maar zich niet mengt in de bedrijfsvoering. Winst maken is daarbij uitdrukkelijk geen doel van de Stichting: zij zal slechts aanspraak maken op dat deel van de winst dat noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen van hypothecaire leningen met betrekking tot de ingebrachte onroerende zaken. De betrokken ondernemers beperken hun aanspraken op de winst tot een bedrag dat voor hen een redelijk inkomen betekent. Eventuele extra winsten worden conform de sociale driegeleding als overwinst beschouwd, en als schenkgeld gebruikt voor nieuwe initiatieven.

Naast deze activiteit zal de Stichting waar mogelijk ook het vrije geestesleven trachten te stimuleren, door steun te verlenen aan scholen, opleidingen, onderzoek en geneeswijzen, die nu door de staat niet gesubsidieerd worden, en die daardoor benadeeld zijn in hun vrije ontplooiing.

bloemen Voor het realiseren van de sociale driegeleding is de bevrijding van het geestesleven een noodzakelijke voorwaarde, en daartoe dient eerst en vooral het onderwijs onafhankelijk te worden van overheidsbeïnvloeding. Het is van groot belang dat we als samenleving het onderwijs in vertrouwen geven aan de mensen die met beide benen in de praktijk van het onderwijs staan. Vrij onderwijs impliceert dat docenten vrij van bemoeienis van buitenaf opereren, en dat ze autonoom hun school besturen en beheren. Alleen in vrij onderwijs kunnen docenten de inhoud van het onderwijs bepalen op grond van hun eigen levende ervaring en waarneming van de leerlingen. Voor de kinderen heeft dit tot gevolg dat al hun talenten volledig ontplooid worden. Nu krijgt vooral de cognitieve en intellectuele ontwikkeling eenzijdig de aandacht, de sociale, creatieve en morele aanleg van jonge mensen kan zich onvoldoende ontplooien. In een vrij onderwijs leren mensen te denken vanuit het geheel, en vele problemen in de huidige samenleving zijn terug te voeren op een gebrek aan juist die vaardigheid: denken vanuit het geheel.

Daar waar mogelijk zal vanuit de Stichting elke gelegenheid worden aangegrepen om deze overtuigingen en inzichten met het grote publiek te delen.

Statuten van de Stichting Mensen voor de Aarde (.pdf)

© Stichting Mensen voor de Aarde - Zandzoom 72 7814 VJ Emmen 0591-381445 info@mensenvoordeaarde.nl